Notulen van de ledenvergadering van 10 april 2018

Met kennisgeving afwezig: Dhr. P.Bergsma

 1. Opening: Dirkjan opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

 2. Notulen: Deze worden goedgekeurd

 3. Terugblik van 2017: De fietstocht Bikken en Biken met Hemelvaartsdag wordt nog eens extra genoemd, Jantina Berkhof noemt de kofferbakverkoop op 5 mei a.s..

Ook politiek café wordt als positief genoemd, politiek ook evt. uitnodigen op een vergadering van ons (Ada) evt. avonden eerder kenbaar maken zou goed zijn. Deze terugblik komt op de site en de Portal. Er wordt aangegeven dat er door het Kulturhus te weinig op de Portal wordt gezet, we gaan dit in de toekomst eerder doen.

 1. Financiën: Bert geeft het woord aan Jan Lammertink, Vereniging Irene, Ver. Kulturhus, OGGI (onroerend goed gebouw Irene). Balans vermogen 1.309000 (bezittingen) Belangrijkste verandering: Er is een bedrag van 1500 euro renteloos aan de Coöperatie verstrekt, lening veranderd

Omzet horeca 58.000 in 2016/55.000 in 2017 blijft aardig op niveau. Marge is van 63 procent naar 55 procent gedaald met als hoofdreden dat er meer buffetten waren dan anders, hier is de marge kleiner op. Verhuur €47.000 2016/ €48.000 in 2017.

Totale baten € 84.000 was €91.000 in 2016.

Kosten liggen nagenoeg gelijk aan vorig jaar. Huisvesting gelijk totaal kosten 81.000( was 82.000) Totaal resultaat toch een daling (marge) 3000 euro t.o.v. 9000 euro vorig jaar

Horeca stabiel, marge lager, kosten gelijk.

Cash flow daalt, banksaldo daalt met €8000, cash flow € 6500 eraf gaat de rente van de lening €1500 en de aflossing €13.000 afname banksaldo €8000 euro.

Conclusie: resultaat pos €2500.

Cash flow aandachtspunt.

Resultaat lager door lagere marge horeca.

In 2018 komt er een dividend van de Kindertuin binnen van 10.000 euro.


 

Cash flow is onvoldoende om de aflossing te dekken dus een aandachtspunt.


 

De jaarstukken worden vastgesteld en Dirkjan en dankt Jan Lammertink hartelijk voor de heldere uitleg en het maken van de jaarstukken.


 

Kascommissie: Jos Bessembinder en Anja Wevers geven aan dat het er goed uitzag en hebben geen onrechtmatigheden gevonden.


 

Nieuwe kascommissie: Jos Bessembinder doet het nog een jaar voor Notter en Ria Arnold geeft aan dit wel voor Zuna te willen doen.


 


 

Dirkjan vraagt decharge en die krijgen we.


 

7. Begroting: Albert presenteert de begroting voor 2018: We hadden de marge ingezet op 64 procent begroot dit is dus een stuk lager uitgekomen. Totale opbrengsten waren begroot op 92.000, is 83.000 geworden. Kosten waren volgens begroting, EBITDA 14.000 was begroot 21.000 (marge),afschrijving alleen nog op inventaris en niet meer op het gebouw.

Door de aflossing is 13.000 banksaldo is teruggelopen. We hopen dat de omzet zich stabiliseert en hopen dan een bruto marge te halen van 60 procent. Huur the Cross valt weg per april 2018 5000 euro lager begroot. Kosten gelijk, saldo resultaat van ? euro, gelukkig hebben we 10.000 euro dividend gekregen van de Kindertuin. Dankzij dit dividend is de cash flow dan met €14.000 net voldoende om aan de aflossingsverplichting te voldoen. We hopen dat we komende jaren ook dividend ontvangen maar daar kunnen we niet structureel op inzetten. Oude vordering van het CKO van € 3000 euro wordt hiermee afgelost volgens afspraak.


 

Wim ten Bolscher vraagt of er een structureel plan is om de begroting sluitend te krijgen . Dirkjan geeft aan dat we er zeker op in gaan zetten om de omzet te vergroten. Komend jaar ligt hier een uitdaging.

 1. Bestuursverkiezing:

Omdat er geen tegenkandidaten zijn ingediend is Pauline Beunk- van der Kooij voor een volgende bestuursperiode herkozen.

Aftredend en niet herkiesbaar is Bert Berkhof. Na een periode van 12 jaar gaan we hem zeker missen als bestuurslid en penningmeester. Dirkjan geeft aan dit jammer te vinden maar gelukkig is Bert ook bestuurslid van de Coöperatie waardoor we hem zeker nog vaak tegen gaan komen. Naast het penningmeesterschap heeft Bert ook veel bijgedragen aan de relatie met de Gemeente, en heeft hij aangegeven dit relatienetwerk voor ons “warm” te houden. Ook is Bert nauw betrokken geweest bij de bouw van het kinderdagverblijf, nu de Kindertuin. Dirkjan houdt Bert aan de afspraak dat als ze het wat “ rustiger”

aan gaan doen samen te gaan biljarten in het Kulturhus. Dirkjan bedankt Bert hartelijk voor zijn trouwe inzet en er worden bloemen en een bon uitgereikt.

Bert noemt het bestuurslid zijn geweest van het Kulturhus een goede inburgeringscursus in Notter/Zuna en geeft aan dat hij het met veel plezier heeft gedaan. Ook geeft aan dat hij altijd bereid is te helpen. Albert Baan is bereid gevonden om het penningmeesterschap over te nemen.


 

Edwin Sprakel zal de vacature invullen, die ontstaat door het aftreden en niet herkiesbaar zijn van Bert Berkhof.

Edwin zegt deze aanstelling te aanvaarden en stelt zich voor aan de vergadering. Het bestuur en vergadering wensen hem veel succes als nieuw bestuurslid van ons Kulturhus.

Jan en Daan worden hartelijk bedankt voor hun inzet met een bloemetje en een fles.

9. Lopende zaken:

a. Horecawet: Binnen de raad is er nu een besluit genomen Maatschappelijke horeca en we mogen doorgaan op dezelfde voet als we deden, Horecawet is van de agenda af. Hoe het precies wordt ingevuld is nog niet helemaal duidelijk

b. De onruimingsinstallatie voldeed niet meer, brandscheiding was deels afgekeurd. Kosten waren heel hoog en we zijn in overleg gegaan met de Gemeente. De regels waren veranderd, het gezag van de Brandweer verhuisde van de Gemeente naar de Regio. Dit was niet alleen bij ons een probleem maar ook bij andere scholen, de Gemeente wilde eerst duidelijkheid van de brandweer. Eind december werd er onverwacht bestuursdwang opgelegd door de Gemeente en moesten de aanpassingen in januari worden gedaan. Voor de kosten krijgen we ¾ subsidie van de Gemeente, jammer dat het zo lang moest duren. Nu is het gebouw weer veilig.

Coöperatie: We zijn oprichtend lid van de Coöperatie die in november 2017 opgericht is. Gezamenlijk met een aantal bestuursleden van GBNZ en Kulturhus en een aantal anderen. De werkgroepen zijn allemaal bezig. Wonen en Landschap, ook de jongere generatie moet zich kunnen vestigen, Energie duurzaamheid, zonne- windenergie. Zorg van jong tot oud en Jongeren en saamhorigheid, deze groep kan nog versterking gebruiken. De Coöperatie houdt elke 14 dagen een bestuursvergadering. En een keer in de maand samen met de projectgroepen. Dirkjan nodigt iedereen uit lid te worden van de Coöperatie.


 

10. Rondvraag: Wim Dekkers geeft aan dat er in de cursuscultuur veel vraag is naar een goede locatie. Belangrijk hierbij is dat de faciliteiten goed zijn , glasvezel moet goed zijn, gratis parkeren catering moet goed voor elkaar zijn. Cursusinstituut, goed punt. We nemen dit mee.

11. Sluiting: Dirkjan sluit de vergadering


 

Na dit officiële gedeelte, is er door Dhr. Kroon een interessante presentatie gegeven namens de Historische Kring Wierden over “De Lancaster van Zuna”.


 


 


 


 

 


 

Laatste tweets
 • KulturhusIrene
  Voor € 1,50 kun je binnen de gemeente Rijssen-Holten reizen.
 • KulturhusIrene
  Zaterdag 5 mei van 13.00-16.00 uur kofferbak-verkoop op de evenementenweide
 • KulturhusIrene
  Dinsdagavond 13 maart van 20:00 tot 22:00 uur politiek café onder begeleiding van Simon Dirks, jounalist, vrij toegankelijk.
 • KulturhusIrene
  Zaterdag 6 januari 2018 van 16.00 tot 19.00 uur is er voor alle betrokkenen bij de buurtschappen Notter en Zuna een nieuwjaarsreceptie.
 • KulturhusIrene
  Woensdagavond 29 november om 19.00 uur gaan we een afbeelding schilderen op hout onder leiding van Rna Voortman.
 • KulturhusIrene
  Woensdagavond 19.00 uur gaan we een afbeelding schilderen op hout onder leiding van Rina Voortman.
 • KulturhusIrene
  Op 10 nov. Thijs Kemperink in het Kulturhus Irene met de try-out ¨Bonje".

Contact:

T 0548-514 342
E info@kulturhus-irene.nl

Adres:

Van Kregtenweg 9
7467 Notter, Nederland

Volg ons:

Twitter link Facebook link