Notulen jaarlijkse ledenvergadering Kulturhus Irene

 

Plaats: Kulturhus Irene

Datum: 11-4-2017

Tijd: 20.00 uur

Aanw.: 23 leden en het bestuur

Afw: met kennisgeving: H.Lohuis en P. Bergsma

 1. Opening

De voorzitter heet allen hartelijk welkom op deze ledenvergadering en opent met stil gebed.

 

 1. Behandeling notulen ledenvergadering 2016

Dit verslag wordt vastgesteld en goedgekeurd.

 

 1. Terugblik 2016

Ook dit verslag vastgesteld en goedgekeurd. De nieuwjaarsborrel op deze manier wordt zeer op prijs gesteld, Jantina vertelt iets over de komende activiteiten van de commissie, o.a. pallet schilderen en een fietstocht Bikken en Biken.

 

 1. Verslag penningmeester

Bert geeft hiervoor het woord aan Dhr. J.Lammertink van Countus.

De belangrijkste veranderingen in de geconsolideerde balans van het afgelopen jaar zijn:

 • De subsidie op de investering van de zonnepanelen is binnen

 • Geen afschrijving meer op het gebouw

 • Hypotheek bij de RABO is afgelost en er is een nieuwe lening afgesloten bij de Gemeente Wierden met een lage rente en een aflossing van 25 jaar

 • De boeterente hierover smeren we uit over 10 jaar

 

 • We zien dat de opbrengsten buffet nog een lichte daling laat zien naar € 58.000 in 2016 (van € 65.000 in 2015). Hieraf gaat de inkoop van €21.000 (was in 2015 €26.000). De bruto marge is gestegen van 59% naar 63 %. Dit resulteert in een opbrengst van €37.000 (t.o.v. €38.000 in 2015). De opbrengsten voor de verhuur blijven nagenoeg gelijk €47.000 t.o.v. €46.000 in 2015. Gelukkig zijn de kosten voor energie en de rentekosten voor de hypotheek fors gedaald. De totale kosten zijn €82.000, dit was in 2015 € 93.000. Uiteindelijk is het exploitatieresultaat van 2016 is € 8000(was in 2015 - €1000), dit heeft vnl. te maken met de afschrijving op het gebouw die niet meer wordt gedaan en de lagere kosten. Punt van aandacht blijft de cash flow.

 

Dirkjan bedankt Jan Lammertink voor zijn duidelijke uitleg en ook dank aan onze administrateur Daan Kamphuis.

 

Ook Henriette als beheerder van het gebouw en Ineke en Gerrit Hendrik voor de strakke inkoop.

 

 

 1. Kascontrole 2016

Hans Hofman en Anja Wevers hebben de kascontrole gedaan. Hiervoor krijgt Hans Hofman het woord en geeft aan geen onregelmatigheden te hebben aangetroffen en het bestuur hierbij decharge verleent.

 

Benoeming kascontrolecommissie voor het boekjaar 2017:

Hiervoor blijft Anja Wevers de plek voor Zuna nog een jaar invullen en biedt Jos Bessembinder zich aan voor Notter.

6) Begroting 2016

Hiervoor krijgt Albert Baan het woord.

Albert heeft een model gemaakt voor de verwachtingen van 2017 waarbij we proberen de lijn van 2016 vast te houden. Maandelijks wordt bekeken of we hieraan kunnen voldoen en of we ergens moeten of kunnen bijsturen.

We zien het volgende jaar vol vertrouwen tegemoet.

 

 

 1. Bestuursverkiezing

Omdat er geen tegenkandidaten zijn ingediend is Eva Bernert voor een volgende bestuursperiode herkozen en zal John Nales de vacature invullen, die ontstaat door het aftreden en niet herkiesbaar zijn van Jan Slooijer.

John zegt deze aanstelling te aanvaarden en stelt zich voor aan de vergadering. Het bestuur en vergadering wensen hem veel succes als nieuw bestuurslid van ons Kulturhus.

Jan Slooijer heeft 12 jaar deel uit gemaakt van het bestuur en treedt af. Dirkjan dankt Jan voor zijn trouwe inzet en betrokkenheid al die jaren.

 

 

 1. Lopende zaken: a. Generatiebestendig Notter-Zuna: Dirkjan geeft aan dat er op dit moment weinig meer over te zeggen is dan in de terugblik omschreven staat: In samen werking met GBNZ zijn er het afgelopen jaar verschillende bijeenkomsten geweest voor alle inwoners van Notter/Zuna in het kader van Generatiebestendig Notter/Zuna. Tijdens deze bijeenkomsten is met velen uit de buurtschappen gewerkt aan een toekomstbestendig Notter-Zuna. Uit het resultaat van deze avonden is een manifest opgesteld. Dit manifest is in november gepresenteerd en te vinden op de website van GBNZ.

 

We zijn als Kulturhus samen met GBNZ kartrekker in deze alhoewel het voor het Kulturhus geen primaire activiteit is. Dirkjan vraagt hiervoor de goedkeuring van de vergadering en hier wordt mee ingestemd.

-b. Horecawet: Ook hier is niet zoveel nieuws, sinds de laatste vergadering hebben we niks meer vernomen van de Gemeente hierover. We wachten af, de Gemeente gedoogd voorlopig.

 

 

 1. Wat ter tafel komt:

Henk Ruiterkamp vraagt of het mogelijk is TV- en radiozenders ook via glasvezel te krijgen. Bert geeft aan dat School op dit moment glasvezel heeft maar geen abonnement voor TV, misschien kan dit straks wel op de nieuwe kabel. We gaan dit organiseren.

 

 1. Rondvraag: Er wordt aangegeven dat het geluid op maandagavond in de Grote zaal bij de zang soms harde pieptonen geeft. Bennie W. geeft aan dat dit verholpen kan worden door de geluidsboxen wat bij te draaien. Jan Sooijer gaat dit doen.

 

 1. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering met het lezen van Psalm 24 mooi aansluitend op het thema duurzaamheid.

De voorzitter dankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng.

 

Na dit officiële gedeelte, vanaf 20.45 uur, is er een spreker van de Stichting Duurzame Energie Wierden-Enter die zijn ervaringen deelt, met als doel elkaar verder te helpen, en te brainstormen over dit onderwerp. Hoe kunnen wij hier in Notter en Zuna mee aan de slag!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatste tweets
 • KulturhusIrene
  Voor € 1,50 kun je binnen de gemeente Rijssen-Holten reizen.
 • KulturhusIrene
  Zaterdag 5 mei van 13.00-16.00 uur kofferbak-verkoop op de evenementenweide
 • KulturhusIrene
  Dinsdagavond 13 maart van 20:00 tot 22:00 uur politiek café onder begeleiding van Simon Dirks, jounalist, vrij toegankelijk.
 • KulturhusIrene
  Zaterdag 6 januari 2018 van 16.00 tot 19.00 uur is er voor alle betrokkenen bij de buurtschappen Notter en Zuna een nieuwjaarsreceptie.
 • KulturhusIrene
  Woensdagavond 29 november om 19.00 uur gaan we een afbeelding schilderen op hout onder leiding van Rna Voortman.
 • KulturhusIrene
  Woensdagavond 19.00 uur gaan we een afbeelding schilderen op hout onder leiding van Rina Voortman.
 • KulturhusIrene
  Op 10 nov. Thijs Kemperink in het Kulturhus Irene met de try-out ¨Bonje".

Contact:

T 0548-514 342
E info@kulturhus-irene.nl

Adres:

Van Kregtenweg 9
7467 Notter, Nederland

Volg ons:

Twitter link Facebook link